Zorg voor elkaar

  Aan de rand van Zuidwijk in Rotterdam, tegen het Zuiderpark aan ligt het woningcomplex Heerenbeek. Het complex bestaat uit vier woongebouwen van 10 lagen. Twee van de woongebouwen zijn van woningcorporatie Vestia, de andere twee zijn in particulier bezit. Deze complexen zijn in de jaren 90 gebouwd als 55+woningen.

  De complexen hebben een lage mutatiegraad en het merendeel van de bewoners heeft de leeftijdsgrens van 55+ ver overschreden. De bewoners, bewonerscommissie en eigenaar Vestia worden geconfronteerd met toenemende vraagstukken rondom alles wat met langer thuis te maken heeft: leefbaarheid, zorg, mobiliteit en eenzaamheid.

  De woongebouwen worden omzoomd door parkeervakken en ongebruikte groenstroken met een schrale uitstraling.

  De Bewonerscommissie Heerenbeek (BCH) heeft het initiatief genomen om de leefbaarheid in het complex Heerenbeek 1 en 2 te verbeteren. De vraagstelling van de bewonerscommissie is helder:

  “Hoe kan de bewonerscommissie het wonen in Heerenbeek I & II nog veelprettiger maken, in overleg en samenwerking met Vestia, met gebruik van alle kansen voor sociale cohesie die er zijn en met speciale aandacht voor de zorgbehoefte en de buitenruimte?”

  Met het project Hortus Heerenbeek willen de bewonerscommissie en Vitibuck Architects gezamenlijk de leefbaarheid aanpakken. Dat doen ze door de buitenruimte toegankelijker en vriendelijker te maken en de zorg voor elkaar letterlijk ruimte te geven.

  Toegankelijke buitenruimte: De huidige buitenruimte van het complex wordt niet gebruikt. In de nieuwe situatie wordt deze buitenruimte ingericht als gezamenlijke tuin met een moestuin, buitenkamer en ontmoetingsplek. Hiermee wordt een natuurlijke groene leefomgeving gecreëerd die vooral door oudere en minder mobiele bewoners gebruikt zal worden. Ook zal de tuin voor meer gezamenlijke activiteiten worden gebruikt en de sociale cohesie versterken.

  Zorg voor elkaar: Het credo van de bewonerscommissie is ook: “Van zelfredzaamheid naar samenredzaamheid!”

  De bewonerscommissie is nu al heel actief en biedt verschillende services aan op basis van vrijwilligheid, zoals technische hulp bij klusjes, boodschappenservice, maaltijd/kookservice, gezamenlijke bibliotheek, ict/internet ondersteuning.

  Het idee om in de toekomst meer voor elkaar te zorgen is een reële mogelijkheid waar in het project rekening mee wordt gehouden. Het project onderzoekt deze mogelijkheid om initiatieven voor gedeelde zorg en hulp aan elkaar een fysieke ruimte te geven. Er zijn wensen en ideeën vanuit de bewoners om de zorgbehoefte, die in de toekomst alleen maar toe zal nemen, onder een dak op te nemen als onderdeel van het project Hortus Heerenbeek. De informele zorg die ze zelf willen bieden zal de gezamenlijke zelfredzaamheid van de huidige bewoners vergroten en de reeds bestaande sterke betrokkenheid ondersteunen. Door een fysieke ruimte kan ook externe zorg centraler worden aangeboden. Inrichting/uitbreiding van de begane grond met een woonkamer voor bewoners behoort tot de mogelijkheden.

  Als eigenaar is woningcorporatie Vestia direct betrokken bij dit project. Vestia heeft in heel Rotterdam-Zuid woningcomplexen waar vergelijkbare problematiek speelt.